Fluorescence in situ hybridization – השיטה משמשת לאיתור כמותי ולמיפוי של אזורים ספציפיים בגנום על גבי גרעין התא והכרומוזומים. השיטה מתבססת על היברידיזציה של מקטע דנ”א ספציפי מסומן בצבע פלואורסצנטי למשטח ציטוגנטי שעליו פזורים גרעיני תאים ומיטוזות. ניתן לאתר בו זמנית מס’ מקטעים שונים ובלבד שכל אחד מסומן בצבע פלואורסצנטי שונה. האנליזה מבוצעת במיקרוסקופ פלואורסצנטי ע”י ספירת האותות, אנליזה של המיקום שלהם על גבי הכרומוזום (רק במיטוזות) וצילום תמונות.